Todas las entradas de: Outro Vigo é Posible

Documentos OVEP

DECLARACIÓN FUNDACIONAL
A historia recente do mundo occidental está marcada polo feito de que cidadás e cidadáns veñen reclamando o seu dereito a intervir na res publica como parte esencial das actividades e as relacións que se establecen no escenario social. Con esa participación convértense en protagonistas da evolución e do desenvolvemento do seu propio espazo vital.

Neste senso, trala publicación de diversas directrices comunitarias, a Unión Europea ten impulsado o “Grupo de Cidades Europeas cara á Sustentabilidade”, que redactou en 1994 a “Carta de Aalborg”. Nela propúgnase a creación dun modelo de comunidade urbana sostible mediante un proceso participativo que inclúa a tódolos sectores sociais desa comunidade. En sintonía con eses principios tratamos de estimular a intervención democrática da cidadanía co obxectivo de superar actitudes pasivas de simple observación e que se esgotan na mera avaliación electoral da xestión municipal.

Vigo. Un modelo de crecemento especulativo.

Somos conscientes da preocupación maioritaria que se manifesta na opinión pública respecto do futuro da cidade e que parece coincidir nun diagnostico: Vigo atravesa un momento delicado e decisivo na súa historia. Un momento no que se pretende configurar as bases xerais do modelo de crecemento urbano sobre as que construír o Vigo do século XXI.

Ó longo da súa historia, Vigo viviu diferentes etapas nas que se deron as condicións para construír unha cidade equilibrada que dera satisfacción a tódalas necesidades dos seus sectores sociais. Nembargantes, o seu modelo de crecemento estivo sometido á dinámica que establecía a relación de forzas entre as minorías sociais que tiñan o poder de decidir o modelo de cidade: dun lado, os proxectos de racionalización e planificación urbanística que, nalgúns momentos, emanaban dos técnicos e da xestión municipal; doutro lado, os intereses privados das elites locais. A confrontación entre os proxectos que emerxeron desa contradicción e a falta dun encontro integrador daría lugar á caótica cidade en que Vigo se converteu e ás numerosas deficiencias estructurais que limitan actualmente a calidade de vida cidadá.

Un percorrido pola tortuosa historia urbanística de Vigo é a mellor proba. Así ocorreu durante a etapa da Restauración (1890-1925); tamén durante a fase do desenvolvementismo entre 1960 e 1974 e por último nas pasadas décadas dos anos 1980 e 1990. Neses momentos históricos, os intereses de constructores, promotores e demais grupos sociais que se benefician do incremento das plusvalías urbanas, impuxeron o modelo de cidade que hoxe padecemos, mentres os xestores municipais eran incapaces de marcar outra dinámica e a cidadanía, afastada das decisións finais, permanecía á marxe do debate e asistía pasivamente ó deterioro da cidade.

A realidade actual, a comezos do século XXI, é a dunha cidade sen unha estructura espacial definida, absolutamente desarticulada e sen relación equilibrada entre o centro e a periferia; caótica na súa forma, distribución de rúas e alturas, sen a menor relación entre a densidade demográfica, os espazos de sociabilidade e as zonas verdes; coas vías internas e externas colapsadas pola desorde e a falla de planificación e cuns servizos sanitarios, educativos, culturais ou deportivos globalmente insuficientes; co seu patrimonio histórico destruído ou desatendido e co seu ecosistema gravemente deteriorado.

Outro modelo de cidade é posible. Outro Vigo é posible

As directrices europeas sobre sostebilidade que recolle a Carta de Aalborg e que emanan do Cume de Río obrigan ás administracións municipais e ós axentes sociais que promoven a transformación do espazo urbano a respectar e defender un modelo sostible.

Na actual conxuntura histórica estanse a definir os parámetros e os principios xerais sobre os que se asentará o Vigo do futuro. É unha nova oportunidade para configurar un modelo de cidade pensado globalmente e dende os intereses colectivos da cidadanía. A situación na que se atopa a cidade require dun debate pausado, rigoroso, no que por primeira vez eses intereses se antepoñan e poidan confluír, nun plano de igualdade, cos tamén lexítimos intereses privados.

A cidade aínda pode desenvolverse a partir do espazo público. Vigo debe e pode converterse nun proxecto común: unha cidade dotada dun urbanismo non agresivo, relacionada, aberta e respectuosa co seu ecosistema, educadora, solidaria, potenciadora da cultura, integradora e sen barreiras arquitectónicas nin sociais. Racionalmente deseñada, que combine o local e o global, que se achegue o máis posible ós parámetros definidores dunha alta calidade de vida. Unha cidade recoñecible na súa memoria histórica, que sexa capaz de recuperar, conservar e difundir o seu patrimonio. Unha cidade que democratice o espacio, construída á medida das persoas, que poida compatibilizar a gran diversidade do seu desenvolvemento industrial cunha estructuración harmónica e equilibrada do espacio. Unha cidade, en definitiva, sostible, unha cidade habitable e na que nos guste vivir.

Outrovigoeposible

Ata hoxe, un dos trazos que caracterizaron a vida municipal foi a desarticulación intelectual e social da cidade. Os sectores con capacidade para xerar opinión e contribuír intelectualmente á conformación da cidadanía mantivéronse no ámbito da súa vida privada e permaneceron, na súa maior parte, á marxe dos debates e da participación directa nos asuntos da polis. E estes quedaron baixo o control e o monopolio dos axentes sociais, técnicos, mediáticos e políticos interesados en desenvolver un determinado modelo de crecemento urbano que, en consecuencia, quedou sometido ós intereses privados dominantes en cada momento da nosa historia. Hoxe, nos albores do século XXI, unha vez máis atopámonos nunha encrucillada histórica e nun contexto no que se require da participación directa da cidadanía. Non podemos, nesta ocasión, automarxinarnos do debate e de influír nel. O futuro da cidade e a calidade de vida colectiva están en xogo.

Por todo isto conformamos a Asociación Outrovigoeposible, como un foro aberto e plural que recolla as diferentes sensibilidades de pensamento que existen en Vigo e a súa área metropolitana. Que ten como referente fundamental un compromiso real coa defensa dos principios de sostebilidade que emanan do Cume de Río e das restantes directrices europeas sobre o crecemento urbano. En definitiva, un espazo cívico de encontro, debate e intercambio de información que interveña na elaboración de propostas concretas que contribúan a integrar a Vigo na Rede de Cidades Europeas Sostibles.

Queremos contribuír á formación dunha nova cultura urbana, dunha opinión pública participativa e socialmente dinámica, que se comprometa activamente coa cidade, que aporte ideas e interrogue ó poder político e ós sectores sociais, que non delegue as súas responsabilidades no poder municipal, senón que camiñe xunto ás súas institucións cara o mesmo obxectivo, un Vigo sostible, respectuoso co medio ambiente e co seu patrimonio histórico, coas súas culturas e coa calidade de vida da súa xente, que facilite a identificación e compromiso da cidadanía coa súa cidade.

Por todo isto, chamamos a tódalas persoas que crean que outro Vigo é posible a formar parte deste proxecto de responsabilidade e participación, co exclusivo referente da defensa dos principios que contemplan os seus Estatutos e os que se derivan da súa Carta fundacional.

Vigo 17 junio 2004

Firma contra las Tasas

Buenos días;

Hace pocos días se creó una petición en Change.org solicitando la derogación de la Ley de Tasas Judiciales. Una Ley injusta que potencia la arbitrariedad de las administraciones y que deja a millones de ciudadanos indefensos, sin posibilidad de acudir a la Justicia ante la insuficiencia económica para pagar las tasas impuestas por el Ministerio de Justicia. Sin el apoyo de partidos políticos, instituciones, sindicatos, organizaciones empresariales o cualquier otra estructura hemos sido capaces de reunir nada menos que 4.000 firmas. Este es el enlace desde el que podéis firmar: https://www.change.org/es/peticiones/ministerio-de-justicia-derogaci%C3%B3n-de-la-ley-10-2012-de-tasas-judiciales

Con la colaboración de tod@s, compartiendo y difundiendo esta campaña de recogida de firmas en todas nuestras redes sociales, pronto alcanzaremos una cifra de ciudadanos contrarios a esta Ley mucho más alta. Dedicar 10 minutos de nuestro tiempo a difundir esta campaña puede ser la diferencia entre que la Justicia sea un derecho o se convierta en un privilegio. De nosotros depende hacer uso de este poder y cambiar las cosas. Reenviar este correo a nuestros contactos de correo electrónico, no nos llevará más de cinco minutos. Firmas y colgarlo en las redes sociales, aproximadamente lo mismo.

Si cada uno de las personas a las que llega este mensaje logra que 10 nuevos ciudadanos firmen y difundan este correo, y si ellos a su vez llegan a otros 10 y así sucesivamente, pronto seremos cientos de miles, millones, los ciudadanos que usaremos este poder para defender nuestros derechos civiles y que la Justicia en España siga siendo un derecho, no un privilegio al alcance de unos pocos. Compartir este mensaje y esta recogida de firmas con nuestros correos electrónicos, seguidores de Facebook, de Twitter o de Linkedin no nos llevará más que unos pocos minutos. ¿No merece la pena gastar 10 minutos por defender nuestros derechos constitucionales básicos?

Por una Justicia para todos los ciudadanos sin barreras económicas que impidan el acceso. NO A LAS TASAS.

Firma y difúndelo.

ASAMBLEA ANUAL OVEP

Información para los socios de OVEP

Querid@s soci@s de OUTROVIGOÉPOSIBLE:

En nombre de la Comisión Coordinadora de Outrovigoéposible, me complace convocaros a la Asamblea Anual que tendrá lugar el próximo 16 de Febrero, sábado, a las 11:30 horas, en única convocatoria, en la Sala de reuniones del Hotel América en la calle Pablo Murillo nº 6 de Vigo.

Con el siguiente orden del día:

1º Resumen de actividades

2º Propuesta de actividades y proyectos, votación

3º Informe económico, votación

4º Presupuestos para 2012, votación

5º Renovación de miembros de la Comisión de Coordinación.

6º Ruegos y preguntas

 

La asistencia a la asamblea es tan solo para los socios. No obstante, si algún ciudadano quiere acercarse para conocer de primera mano  OVEP y sus socios, puede ponerse en contacto con nosotros en info@outrovigo.com

 

Iniciativa Ciudadana Europea. Firma por calles habitables a 30 km/h

Desde abril de 2012 se puede utilizar en Europa un nuevo instrumento político, la Iniciativa Ciudadana Europea. Consiste en la recogida de un millón de firmas de ciudadan@s de al menos siete estados miembros de la UE durante un año. En España la recogida pretende superar las 50.000 firmas. Si se alcanzan esas cifras, aunque la Comisión no está obligada a poner en práctica integralmente la propuesta, tiene que justificar su posición a la que no se oponen frontalmente los clubes de automovilistas. En el procedimiento legislativo habitual, la iniciativa se convertirá en ley en el transcurso de 2 a 3 años.

En España las organizaciones Ecologistas en Acción, ANDANDO, ConBici y Stop Accidentes han lanzado la recogida de firmas de la primera Iniciativa Ciudadana Europea con el título:

30 km/h ¡Por unas calles habitables!

Una Iniciativa Ciudadana Europea propone que se imponga el límite de 30 km/h en toda la UE en las zonas urbanas y/o residenciales.

El texto de la iniciativa
1) Título de la Iniciativa Ciudadana Europea
Iniciativa Ciudadana Europea “30 km/h: por unas calles más habitables”
2) Tema
Proponemos 30 km/h como límite de velocidad estándar en toda la Unión Europea para áreas urbanas/residenciales.
Las autoridades locales pueden utilizar otros límites de velocidad si pueden mostrar cómo se satisfacen las necesidades medioambientales y de seguridad de los usuarios más vulnerables.
3) Una descripción de los objetivos de la Iniciativa Ciudadana Europea, sobre la que se invita a actuar a la Comisión
La UE cuenta con objetivos medioambientales y de seguridad vial claros, pero no se cumplen. Un límite de velocidad estándar de 30 km/h ayudaría a cumplirlos de forma más eficaz ya que han demostrado ser efectivos en reducir lesiones y fallecimientos, ruido, contaminación y emisiones de CO2, así como en mejorar el flujo de tráfico. Las personas pueden viajar con menos miedo. Modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente se vuelven más atractivos.

Os pedimos vuestra firma, apoyo y difusión para esta iniciativa pionera. Para firmar en internet tenéis que acudir a la página web http://es.30kmh.eu/ y seguir el procedimiento que lleva muy poco tiempo.
Os adjuntamos también algunas noticias que han empezado a salir en la prensa explicando la Iniciativa.
Un saludo
A PIE
Asociación de Viandantes
apie@asociacionapie.org
www.asociacionapie.org

OVEP na “Asamblea aberta sobre a Panificadora”

OVEP participará o luns 21 de xaneiro na Asamblea Aberta sobre a Panificadora que organizan TANKollectif e ENTREMOS na Panificadora. Achegamos a infornación que nos enviaron os aorganizadores. OVEP quere aproveitar este evento para dar a coñocer as nosas iniciativas e documnetos elaborados, a portar así noso grao de area e encotrar novas sinerxias neste obxectivo común que é salvar a panificadora.

TANKollectif e ENTREMOS na Panificadora son dous colectivos que están a traballar na revalorización da Panificadora e reutilizala segundo os intereses e necesidade da cidadanía

Por isto convidámoste a participar nesta “Asemblea aberta sobre a Panificadora”, na que buscamos:

 • Precisar a petición colectiva para que dende o Concello se continúe có trámite da Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo para o ámbito definido como “A Panificadora”, que calificaría dita área como sistema xeral de equipamentos.
 • Precisar propostas de reutilización da Panificadora de acordo coas necesidades reais da veciñanza e có contexto socioeconómico actual
 • Propoñer outras accións de reivindicación e posta en valor da Panificadora.

Gustaríanos:

Convidámovos a vir a compartir as vosas inquedanzas e coñecementos sobre a Panificadora.na ASEMBLEA ABERTA que terá lugar o vindeiro luns 21 de xaneiro, dende as 18:30, e ata as 20:30 horas no local da [FAV] Federación Veciñal Eduardo Chao, Praza da Princesa 7 2º.

Para aqueles que non podades asistir, podedes escribirnos a: tankollectif@gmail.com e entremosnapanificadora@gmail.com, as vosas propostas e inquedanzas para trasmitilas na asemblea, así mesmo vos enviaremos as actas, a carta de petición e demais conclusións ou materiais, que se poidan xerar na asemblea e que puideran ser do voso interese.

Próxima “cena bañomaría”

Os recordamos que el jueves 13 de diciembre se celebrará la cena “bañomaría”.

En esta ocasión contaremos con la presencia del Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Pesca, D. Pascal Savouret, acompañado de su jefa de comunicación Pat

ricia Sánchez.Lugar: casa de comidas Baño María, c/ Martín Códax 10, Vigo
Hora: 9 de la tarde

Por favor, todo el que quiera asistir que envíe un email a info@outrovigo.com

Precio de la cena 15 € por persona.

Éxito de la “Cena al Baño María” con Vascogallega

El pasado jueves 15 de noviembre, tuvimos el placer de contar en la “Cena al Baño María” con Juan Martínez de Vascogallega. La cena resulto muy interesante, dado que nos explicaron, además de todo el papeleo que conlleva el transporte de mercancías, cuales son las actividades a las que se dedica:, transporte (funcionando indistintamente como un agente u otro ), su actividad en el puerto, transporte terrestre y aéreo nacional e internacional. Nos confirmaron que donde tienen su oficina central es en Vigo, donde paga  los impuestos. Nos explicó el funcionamiento de las tasas del puerto, que son para el estado pero tienen un fondo compensatorio con otros puertos deficitarios, donde tienen oficinas fuera de España. Parece que el futuro está en la logística internacional sin tener que pasar por el puerto de Vigo.  Es una empresa que busca ser competitiva en un mercado global.

Le preguntamos cuantos puestos directos generaba el Puerto y respondió que unos 45.000 (el naval genera unos 15.000 directos), e indirectos unos 70.000.

Fue una cena muy amena, en la que pudimos aprender sobre el funcionamiento del puerto, sus perspectivas de futuro e intercambiar opiniones sobre su importancia para la ciudad. Sin duda otro éxito de las “Cenas al Baño María” de OVEP.

Os esperamos en la siguiente

Marcha Ciclista ‘Pedaleando por la infancia’ de UNICEF

El Concello colabora con Unicef en la convocatoria de la primera edición de la marcha ciclista ‘Pedaleando por la infancia’ que se celebrará este domingo, 11 de noviembre, desde las 11 horas, con salida y llegada en la Praza do Rei.

El recorrido llevará a los participantes por las principales calles de la ciudad hasta Samil, donde se les ofrecerá el avituallamiento.

La inscripción en el evento costará un euro que se destinará a proyectos para la infancia.


Las inscripciones se pueden tramitar antes de la salida, en el teléfono 981 58 63 87 y en el mail vigo@unicef.es.

Carta abierta de J.C. Abeigón, Vicedecano del Ilustre C.P.A.P.

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra acordó en el día de ayer realizar una concentración en protesta por la tramitación del Proyecto de Ley de Tasas Judiciales, que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre de 2012, a las 12 de la mañana, y durante media hora, delante de la Audiencia Provincial, y en todas las sedes de los partidos judiciales en los que este Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra tiene competencia, asumiendo así lo acordado por el Consello da Avogacia Galega a propuesta de este Colegio. Comuníquese a los Jueces Decanos de los partidos judiciales, así como al Presidente de la Audiencia Provincial y Fiscal Jefe, Consello da Avogacía Galega, Consejo General de la Abogacía Española, Ilustre Colegio de Procuradores de Pontevedra y demás agentes sociales, con invitación expresa para participar en dicha concentración, motivo por el cual le dirigimos la presente comunicación.

 

Permítanos explicarle EN QUÉ LE AFECTA A LOS CIUDADANOS EL INCONSTITUCIONAL PROYECTO DE TASAS JUDICIALES:

Está en tramitación parlamentaria en fase ya de inmediato debate en las Cortes, y que se pretende que entre en vigor este mes de noviembre de 2012,  un proyecto de ley de tasas judiciales que pretende imponer tasas por el acceso a los tribunales (excepto en Penal) a TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, con la excepción, en cuanto a personas físicas, de las que ganen en el conjunto de su unidad familiar menos de aprox. 1.100€/mes (límite para tener derecho a justicia gratuita). Se pretende que las tasas sean las mismas sea cual sea el nivel de ingresos (una multinacional pagará lo mismo que quien gana  1.200€/mes y sobrevive con eso manteniendo a varios de familia). Son tasas hasta ahora inexistentes para personas físicas, y para jurídicas solo las había, y muy pequeñas, para empresas de gran facturación, y que ahora se pretenden  imponer con carácter general y además con unos criterios de cálculo descabellados que tienen como resultado unas cuantías desorbitadas y disuasorias, que en cuanto está en juego una indemnización por daños, los ahorros de las preferentes, o un inmueble vendido sin licencia, llegan a varios miles de euros  y en cuantías pequeñas (reclamaciones de Consumo, multas de tráfico, etc.) llegan a duplicar, y más, la cantidad reclamada. Para ejemplos, pinche aquí; y en su propio beneficio pierda un minuto de su tiempo en comprobar de qué atrocidad estamos hablando. No se trata de una revisión de las tasas judiciales, como se está diciendo, sino de la creación de unas tasas a todos los ciudadanos que hasta ahora no existen.

¿Que a usted eso del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución le suena muy raro, no le gustan los juzgados y esto a usted no le afecta porque ni usted ni los suyos se van a meter en pleitos? Estupendo y enhorabuena. Entonces será porque

 • nunca lo van a despedir del trabajo
 • ni el casero se va a quedar irregularmente con su fianza
 • ni su inquilino le va a dejar de pagar la renta
 • ni usted ni su familia van a sufrir una negligencia médica en un hospital público o privado
 • ni la constructora del edificio de al lado le va a causar unas grietas en su casa que no le quiere arreglar
 • ni le va a deber dinero un Ayuntamiento por un trabajo ya hecho
 • ni tendrá nunca un problema grave con una empresa de telefonía
 • ni se le ha ocurrido invertir los ahorros de toda una vida en las preferentes
 • ni tendrá nunca disputas sobre una herencia
 • ni le han vendido una casa sin licencia
 • ni va a sufrir jamás un accidente de trabajo ni de coche ni de avión ni se va a romper un hueso al caerse en la calle por una obra no señalizada
 • ni le van a deber dinero nunca ni su empresa ni un cliente
 • ni va a tener que discutir con la Seguridad Social por no querer concederle la incapacidad laboral permanente cuando esté enfermo
 • ni la discoteca de abajo le va a molestar jamás
 • ni va a tener problemas con su ex pareja sobre el reparto de los bienes comunes.

Será usted pues una persona muy afortunada. Pero resulta que a mucha, muchísima,  gente sí le pasan esas cosas, y muchas otras; sin buscarlas. Y la esencia misma del Estado de Derecho es que se pueda disponer del amparo de los Tribunales, contra la arbitrariedad de los poderosos y del Estado, y los Tribunales se inventaron para que el más débil tuviera una oportunidad.

¿Qué los tribunales ahora son lentos? Tiene usted razón. Pero tranquilo, que a costa de la indefensión de millones de ciudadanos enseguida irán más deprisa, si esto sigue adelante. Aunque, claro, solo para algunos, los pocos que puedan pagarlo, que tendrán una justicia rápida a costa de que el resto no tenga ninguna. Que está usted entre los que pueden pagar, bien; si no, ya lo sabe, tendrá que aguantarse.

¿Que es usted partidario de la mediación y el arbitraje, y de llegar a acuerdos? Magnífico, y coincido con usted. Pero intente llegar a acuerdos con la Seguridad Social sobre su incapacidad, y explíqueme cómo piensa negociar con alguien más poderoso que usted o que rehúsa porque sí a cumplir sus obligaciones, sea una multinacional que se niega a aplicar el Derecho del Consumo, sea una constructora que le ha dejado tirado sin entregarle la casa ni devolverle la entrada ya pagada o sea la compañía de seguros que no le abona la indemnización por los daños que ha sufrido o el casero que se quedó por las buenas con su fianza.

¿Que es usted una gran empresa de las que sistemáticamente abusan de los consumidores? Le doy la enhorabuena muy calurosamente. A usted el proyecto también la afecta, y mucho; estará usted encantado. Los consumidores no podrán defenderse, las normas del Derecho del Consumo quedarán en papel mojado y usted podrá no solo seguir así, que le parecerá poco, sino ampliar tranquilamente con cuantos nuevos abusos le parezcan oportunos.

Resumiendo: ¿Justicia de dos velocidades? No. Justicia para quien pueda pagarla, y ninguna para el que no pueda. Y muchos, muchísimos, no podrán. Pinche aquí para leer ejemplos y piense si usted podría.

El sistema de “Justicia para quien pueda pagársela, y el que no pueda se queda sin ella”, por el mecanimo de imponer  tasas judiciales desorbitadas y disuasorias, no solo es inconstitucional sin ninguna duda, y así lo ha declarado ya el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias,  sino que además es contrario a los convenios internacionales, y así lo declaran también numerosas sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) [para ver razones de inconstitucionalidad y sentencias del TEDH pinche aquí].

Si nos movilizamos, podemos conseguir que se retire el proyecto. NO ES CUESTIÓN DE IDEOLOGÍA, NI DE PERTENECER O NO, O DE SIMPATIZAR O NO CON EL GRUPO POLÍTICO QUE GOBIERNA, SINO DE PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS. Y ESTE PROYECTO ES INCONSTITUCIONAL Y, POR ELLO, ANTIDEMOCRÁTICO. Puede, además de participar en la concentración citada, enviarle un correo electrónico al Grupo Parlamentario del PP en el Congreso portavoz.gpp@gpp.congreso.es pidiéndole que retire este proyecto.

 

                         Juan C. Abeigón Vidal

Vicedecano

OVEP en INCUNA, Gijón, septiembre 2012

OUTROVIGOEPOSIBLE presenta un video acerca de la recuperación del patrimonio industrial en desuso en las XIV Jornadas internacionales INCUNA 2012 –Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales. Memorias del Desarrollo– que se está celebrando en Gijón hasta el 29 de septiembre de 2012
El video, que lleva el título UPCYCLING/ UN PROCESO, término inglés que podríamos traducir por “supra-reciclaje” y qu

e consiste en transformar un objeto viejo que vamos a tirar en otro nuevo que posea utilidad e incluso calidad artística, visualiza diversas posibilidades de reutilización de cuatro edificios industriales, la Panificadora, la fábrica de Massó, la nave de “La artística” y la abandonada fábrica de Mohasa en la carretera de Baiona.
Se trata de una presentación única en las jornadas, resultado de cuatro meses de trabajo que presenta una dinámica un tanto atrevida, elaborada en combinación con el equipo Nonconmmon y editada por José Jamardo, con el objeto de sorprender y dejar al espectador saludablemente intrigado y motivado acerca de un tipo de edificios alrededor de los cuales en todo el mundo se debaten iniciativas de aprovechamiento.
n próximas fechas se hará una proyección en la ciudad de Vigo seguida de un coloquio, en el día, hora y lugar que se notificará oportunamente.
Accede aquí a la página de INCUNA http://incuna.es/