ESTATUTOS OVEP

CAPITULO I. Denominación, obxecto, fins, actividades,enderezo e ámbito.

ARTIGO 1. Denominación.
Coa denominación de Asociación “Outrovigoeposible”, constitúese unha entidade sen ánimo de lucro, ó amparo do artigo 22 CE, que se rexerá pola Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora do dereito de asociación e normas concordantes e as que en cada momento lle sexan aplicables e polos Estatutos vixentes.
ARTIGO 2. – Constitución e obxecto.
“ Outrovigoeposible” é unha asociación cidadá sen ánimo de lucro, independente tanto de organizacións políticas como de calquera outra entidade pública ou privada constituida por quen asina e as persoas físicas ou xurídicas que se adhiran ós seus estatutos e a súa Declaración Fundacional. Ten entre os seus obxectivos xerais: dinamizar a participación da cidadanía en defensa dos intereses colectivos da cidade de Vigo e a súa área metropolitana, contribuir ó desenvolvemento dun modelo urbano basexado nos principios de sostenibilidade e a aplicación dunha nova forma de organización, información e comunicación de carácter telemático.
ARTIGO 3.- Fins.
1.- Reavivar a conciencia colectiva co obxectivo de dirixir a cidade actual cara a meta da sostenibilidade global.
2.- Fomentar o contacto, o intercambio e a comunicación como elementos esenciais para o desenvolvemento da cidade.
3.- Contribuir ó debate necesario entre a cidadanía e as institucións.
4.- Potenciar a cidade como proxecto sobre o que a cidadanía debe incidir, tanto na súa planificación como no seu desenvolvemento.
5.- Promover o acceso da cidadanía á documentación xerada polas administracións públicas e outras entidades.
6.- Fomentar o coñecemento e debate do funcionamento integrado da cidade como medio para acometer a necesaria reformulación conxunta das metas de habitabilidade e sostenibilidade.
7.- Promover a responsabilidade social corporativa das empresas a fin de aprobar códigos de conducta de sostenibilidade e respecto ó medio ambiente.
municipal.
ARTIGO 4. – Actividades.
Para conseguir ou cumplimento destes fins realizaranse as seguintes actividades:
– Ciclos de conferencias, cursos, seminarios, encontros e congresos sobre os fins reseñados.
– Foros de debate telemáticos.
– Estudos e publicacións.
– Creación dun centro de documentación sobre todos os aspectos e temas que estean relacionados coa vida da cidade e cos fins da asociación. Esta documentación poderá ser consultada pol@s asociad@s e polas persoas que ou requiran.
Para a realización destas actividades poderase promover a colaboración con diferentes institucións científicas, académicas, políticas, administrativas e outras entidades.
ARTIGO 5. – Ámbito territorial, inicio de actividades, duración e domicilio social.
O ámbito territorial da Asociación será o término municipal de Vigo e da súa Área Metropolitana, sen perxuizo de que poida federarse con calquera outras asociacións de Galicia e España ou de calquera parte do mundo. A Asociación iniciará as súas actividades o mesmo día da data da acta de constitución. A súa duración é indefinida e a súa sé social atópase na rúa …………………….., Vigo.

Capitulo II. Membros asociados. Forma de adhesión.

ARTIGO 7.- Persoas físicas ou xurídicas asociada.

7.1. Adquisición da condición de membro da Asociación
A Asociación componse das persoas físicas maiores de idade e con capacidade de obrar ou xurídicas que se adhiran ós Estatutos da mesma, actualmente ou no futuro. Adquírese a condición de membro da Asociación pola solicitude escrita de inscripción á mesma, que será aceptada por acordo da Comisión de Coordinación. As persoas asociadas continuarán como soci@s con tódolos seus dereitos sempre que cumplan o establecido nos presentes Estatutos e nos acordos adoptados polo Plenario, en tanto continúen aboando a cota correspondente. As persoas xurídicas deberán acreditar a súa constitución, acompañando copia do acordo para formar parte da Asociación e da persoa física que a representará, a cal contará con un so voto nas decisións que se adopten.
7.2. Perda da condición de asociada ou asociado.
A condición de asociada ou asociado pérdese por renuncia escrita, impago da cota ou por expulsión acordada pola Comisión de Coordinación e ratificada polo Plenario, en caso de incumplimento grave, reiterado e deliberado dos deberes emanados dos presentes Estatutos e dos acordos adoptados polo Plenario. O acordo de expulsión, que será sempre motivado, deberá ser comunicado á persoa interesada. En calquera caso, a persoa afectada terá dereito a ser escoitada pola Asamblea Xeral. Oficiais da Asociación serán indistintamente o galego e o castelán.

ARTIGO 8. – Dereitos e Deberes dos membros da Asociación.
8.1. Dereitos dos membros da Asociación.
Son dereitos dos membros da Asociación:
a) Dereito de información. Ós socios e socias correspóndelles o dereito a ser informad@s da marcha da Asociación, do estado de contas, de canta información produza a Asociación de carácter interno e con anterioridade á convocatoria dos asuntos dos que se vaia a tratar nas asambleas.
b) Dereito de participación na toma de decisións a través dos órganos de participación directa. Ás persoas asociadas correspóndelle o dereito de asistir ós Plenarios e ás reunións da comisión de coordinación con voz pero sen voto.
c) Dereito a tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en comprimento dos seus fins, en particular nas actividades de formación, cursos, seminarios e publicacións da propia Asociación.
d) Dereito de ser elector@s e elexibles dacordo co previsto nestes Estatutos, para formar parte da Comisión de Coordinación e desempeñar calquera dos cargos da mesma, ou de calquera organismo interno establecido nos Estatutos ou que se estableza no futuro.
e) Dereito de utilización dos bens pertencentes á Asociación que poidan usarse en común.
f) Dereito a manifestar libremente a súa opinión en cantos foros participe e a ser respetad@ por elo.
g) Dereito a utilizar calquera das dúas linguas oficiais en Galicia.

8.2. Deberes dos membros da Asociación.

Son deberes dos membros da Asociación:
a) Comprometerse cos fins da Asociación, especificados nos Estatutos e participar activamente para a súa consecución.
b) Aboar as cotas que se fixen conforme ó ARTIGO 8 destes Estatutos.
c) Desempeñar as obrigas dos cargos para os que teñan sido elexidos ou teñan asumido.
d) Cumprir as demáis obligacións emanadas dos Estatutos e dos acordos validamente adoptados polos órganos da mesma. da Asociación serán indistintamente o galego e o castelán.

ARTIGO 9. – Idioma.

O importe da cota fíxase anualmente polo Plenario. Tódolos membros da Asociación están suxeitos a cotización, salvo as excepcións que por motivos sociais e/ou económicos estableza a Asamblea Xeral. Ningún membro da Asociación pode recibir retribución por razón das funcións ou actividades que se lle confíen, pola mera condición de membro da Asociación, ou polo exercicio dos cargos internos para os que resulte designado; sen perxuizo do reembolso dos gastos ocasionados na realización das actividades da Asociación previamente aceptadas.

CAPITULO III.  Os organos da asociación e o seu funcionamento.

ARTIGO 10. – Órganos da Asociación.

Os órganos permanentes da Asociación son os seguintes:
a) O Plenario. É o órgano supremo de goberno da Asociación.
b) A Comisión de Coordinación. É o órgano de xestión e representación da Asociación.
Os órganos non permanentes da Asociación son:
a) O Consello Asesor.
b) Os Comités de Expert@s.

ARTIGO 11. – O Plenario.

11.1 Facultades.
O Plenario é o órgano soberano de goberno de “Outrovigoéposible”, polo que as súas decisións son de orden superior ás de calquera outra instancia da Asociación. Compete ó Plenario a decisión sobre as liñas xerais de acción e obxectivos da Asociación e o presuposto anual, así como a aprobación das contas anuais e o balance do exercicio vencido, a elección dos membros da Comisión de Coordinación, a tenor do disposto nos artigos 12.1 , 12.2 e 12.3 destes Estatutos.

11.2 Composición e reunión.
O Plenario está composto por tódalas persoas asociadas que estean ó día na cotización, e se constituirá validamente calquera que sexa o número de asociadas e asociados presentes. Reúnese en sesión ordinaria unha vez ó ano, na data e coa orde do día fixados pola Comisión de Coordinación. Reglamentariamente se poderán establecer os requisitos para realizar o plenario telematicamente.

11.3 Convocatoria.
As convocatorias deberán facerse por escrito e se remitirán por correo electrónico, ou por correo postal, ó menos con quince días de antelación e irán acompañadas da orde do día e dos documentos a debatir.

11.4 Orde do día.
O Plenario non pode deliberar máis que sobre cuestións incluidas na orde do día.
Tod@ soci@ pode pedir a inclusión na orde do día de calquera cuestión que desexe sexa tratada. Dirixirase a este efecto, ó meno, con 15 días de antelación, por carta certificada con acuse de recibo, ou por calquera medio fehaciente ou do que quede proba concluinte, á Comisión de Coordinación que resolverá en última instancia sobre esta solicitude.

En calquera caso, a Orde do día do Plenario Ordinario constará como mínimo dos seguintes pontos:
a) Aprobación das contas e balance do ano anterior.
b) Elección, se procede, dos membros da Comisión de Coordinación.
c) Lectura e aprobación da acta de acordos da presente sesión.

11.5 Maioría e quorum.
As decisións do Plenario serán adoptadas preferiblemente por consenso e, en caso de non seren posible, por maioría absoluta dos membros presentes. Non obstante as decisións relativas á modificación dos presentes Estatutos e a disolución da Asociación requerirán de unha maioría de dous tercios d@s presentes.

11.6 Voto e representación.
O Plenario vota a man alzada, salvo que alguén reclame o voto secreto nominal. Non se admite representación nos Plenarios.

11.7 O Plenario Extraordinario.
Os Plenarios Extraordinarios reuniranse en calquera momento que o interés da Asociación o esixa, sexa a iniciativa da Comisión de Coordinación, sexa a solicitude firmada polo menos por un cuarto d@s asociad@s, en ámbolos dous casos deberán incluirse na orde do día os pontos solicitados. As convocatorias deberán facerse por escrito e remitiranse por correo electrónico ou por correo postal ó menos con 15 días de antelación e irán acompañadas da orde do día.

ARTIGO 12. – A Comisión de Coordinación.

12.1 Composición.
A Comisión de Coordinación estará composta por un mínimo de 9 membros, sendo acordado en cada caso polo Plenario o número definitivo da súa composición numérica a partir desa cifra, sendo sempre impar, e serán elexidos nominalmente na Asamblea Xeral. De entre os seus membros elexirase un/ha Secretari@ e Un/ha Tesoureir@.
A Comisión de Coordinación compóñese cos candidat@s que teñan obtido maior número de votos. En caso de empate, decidirase por sorteo.

12.2 Duración do mandato.
O mandato dos membros da Comisión de Coordinación será de dous anos, a contar dende a súa elección polo Plenario. Os membros da Comisión de Coordinación son reelixibles por un período máximo de dous mandatos consecutivos. Os membros da Comisión de Coordinación poden perder dita condición por tres ausencias consecutivas e inxustificadas ás reunións, se así o acorda a referida comisión.
Se no transcurso do seu mandato as vacantes da Comisión de Coordinación alcanzasen a metade dos seus membros deberá convocarse un Plenario para elixir unha nova Comisión de Coordinación.
br> 12.3 Incompatibilidades
< O cargo de membro da Comisión de Coordinación é incompatibel con calquera dos cargos públicos de libre designación ou de elección que existen na xestión do Concello de Vigo ou da sua Área metropolitana.

12.4 Funcionamento.
A Comisión de Coordinación reunirase tantas veces como considere oportuno para o comprimento das suas funcións, sen que o número de reunións poida ser inferior a 6 por ano; estas reunións celebraranse, a ser posible, bimestralmente. A Comisión de Coordinación reunirase tamén cando o solicite ó menos un cuarto dos membros da propia Comisión de Coordinación; en calquera caso, instarán á Secretaría a que faga efectiva a convocatoria en tempo e forma. A Secretaría deberá formalizar a convocatoria ó menos con unha semana de antelación incluíndo nela a orde do día. A Comisión de Coordinación considerarase validamente constituida cando estean presentes, ó menos, a metade dos membros da mesma.
Ó finalizar a reunión, a Secretaría fará lectura da acta de acordos para a súa aprobación. En cada sesión da Comisión de Coordinación deberá incluirse un breve informe das actuacións do Consello Asesor e dos Comités de Expert@s, que constará como anexo á acta de acordos. As actas da Comisión de Coordinación faranse públicas mediante a súa exposición no sitio web da Asociación por un período mínimo igual ó transcurrido entre as xuntanzas dos Plenarios anterior e posterior.
Todo membro da Asociación ten dereito a participar nas reunións da Comisión de Coordinación con voz pero sen voto, ateniéndose á orde do día previamente establecido.

12.5 Facultades.
Os membros da Comisión de Coordinación actúan como delegad@s do Plenario, de forma que o dereito de iniciativa correspondelle a éste. Sen menoscabo deste principio, á Comisión de Coordinación correspóndenlle as seguintes facultades:

a) Ostentar a representación legal da forma colectiva da Asociación.E polo tanto o órgano de representación e xestión de “OutrovigoéPosible”.
b) Coordinar a actuación práctica da Asociación en base a iniciativas e acordos adoptados polo Plenario, así como impulsar as campañas aprobadas.
c) Fomentar a implantación de “OutrovigoéPosible” no seu ámbito.
d Elaborar os presupuestos ordinarios da Asociación.
e) Aprobar e/ou ratificar os gastos extraordinarios que puideran presentarse.
f) Informar ás persoas asociadas en todo momento das deliberacións e decisións adoptadas.
g) Constituir os Comités de Traballo necesarios a instancias do Plenario. Os membros das Comisións de Traballo poden ser calquera dos membros da Asociación.
h) Actuar como voceira da Asociación en foros ou medios ou ante outras asociacións ou organismos públicos, delegando, no seu caso, en algún dos seus membros.
i) Acordar a creación e nomear ós membros do Consello Asesor e dos Comités de Expert@s.

12.6 A Secretaría.
A persoa que ostente a Secretaría é a responsable de facer públicas e efectivas en tempo e forma as convocatorias da Comisión de Coordinación. Así mesmo, é a encargada de levantar acta de cada sesión e de custodialas e facelas públicas. Asimesmo debe garantir o acceso d@s asociad@s á documentación da Asociación.

12.7 A Tesourería.
A persoa que ostente a Tesourería administrará os recursos económicos da Asociación de acordo co presuposto anual.
da Asociación serán indistintamente o galego e o castelán

ARTIGO 13. – O Consello Asesor e os Comités de Expertos.

13.1 A Comisión de Coordinación pode acordar a creación dun Consello Asesor a fin de elaborar un informe ou unha proposta sobre algunha das actividades acordadas pola Asociación. Tamén poderá crearse á proposta do 25% d@s Asociad@s.
Estará composto por un máximo de trece persoas, que non terán necesidade de ostentar a condición de asociad@s, e estará coordinado polo menos por un membro da Comisión de Coordinación, órgano ante o que ten que presentar as súas conclusións.

13.2 Tamén á iniciativa da Comisión de Coordinación ou do 25% dos asociad@s, poderase crear un ou varios Comités de Expert@s para o estudo puntual dunha materia, realizar actividade ou informe que requerirá de determinados estudos técnicos de carácter especializado.
Tamén estará coordinado por un membro de Comisión de Coordinación, órgano que en primera instancia recibirá a información requerida.

13.3 O nomeamento e cese destes órganos correspóndelle á Comisión de Coordinación, e informará ó Plenario na primeira convocatoria que se realice tra-lo nomeamento ou cese.

CAPITULO IV.Recursos e control financieiro

ARTIGO 14. – Recursos.
Os recursos da Asociación poderán proceder:
a) Das cotas e outras aportacións dos membros, dacordo co ARTIGO 9 dos presentes estatutos.
b) Das subvencións que se lle concedan, sempre e cando non afecten á independencia da Asociación.
c) Dos convenios de colaboración e/ou axudas que poida conseguir daquelas entidades ou institucións coas que coproduza algunhas das súas actividades.
d) Doutras formas de adquisición de medios económicos cando as necesidades o requiran.
Os apartados c) e d) deberán ser aprobados por un Plenario Ordinario ou Extraordinario.
Outrovigoéposible nace con un patrimonio fundacional de 6.000 euros.
As persoas responsables da Tesourería e da Secretaría serán, conxuntamente, as titulares de calquera conta bancaria depositaria dos recursos da Asociación.
ARTIGO 15. – Control das contas.
Cada ano, para a fiscalización das contas, a Asamblea pode designar unha ou dúas persoas controlador@s, membros ou non da Asociación, para que elaboren un informe das contas do exercicio vencido. Os/as primeir@s controladores de contas serán designad@s pola propia Comisión de Coordinación.

CAPITULO V. Disolución e liquidación

ARTIGO 16. – Liquidación.

Unha vez disolta a Asociación por acordo dos seus membros ou por concurrir algunha outra causa legal, procederase á sua liquidación.
En caso de liquidación voluntaria, o Plenario nomeará un/ha ou vari@s liquidador@s.
En ningún caso poderán os bens da Asociación ser repartidos entre os asociad@s. Os bens haberán de destinarse á obtención dos mesmos fins ou análogos ós da Asociación ou poderán cederse ás institucións públicas correspondentes co carácter de ditos bens (bibliotecas, arquivos, centros de documentación, museos, etc…).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *